Vedtægter for Fredericia og Omegns Biavlerforening


Med seneste ændringer, som er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 17. juni 2020.


 §1

Foreningens navn

Foreningens navn er Fredericia og Omegns Biavlerforening og hjemstedet er formandens bopæl.


§2

Formål

Foreningens formål er at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en lokal forening tilsluttet Danmarks Biavlerforening for derigennem at virke for biavlens fremme.


§3

Medlemskab

Som aktiv medlem kan optages enhver der har interesse i foreningens formål. Medlemskab indebærer samtidig medlemskab af Danmarks Biavlerforening

Aktive medlemmer er valgbare og kan stemme på generalforsamlingen med én stemme.

Som passiv medlem kan optages enhver med interesse i foreningens formål og som ikke driver selvstændig biavl, samt aktive biavlere der oppebærer medlemskab af Danmarks Biavlerforening gennem anden lokalforening.

Passive medlemmer har ingen stemmeret.

Indmeldelse i foreningen kan ske til et bestyrelsesmedlem. Medlemskab er helårligt og følger kalenderåret.

Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til formanden til den første januar.


§4

Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som står i kontingentrestance i mere end tre måneder. Eksklusion kan af begge parter indankes for generalforsamlingen til endelig afgørelse.

Eksklusion kan endvidere ske ved generalforsamlingsbeslutning, såfremt et medlem modarbejder foreningens formål. Udmeldte og ekskluderede medlemmer har ingen krav på foreningens midler.


§5

Kontingent

Kontingent betales forud for et år ad gangen.


§6

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer som vælges på generalforsamlingen for en to-årig periode. Det ene år afgår to medlemmer, det andet år afgår tre medlemmer. Desuden vælges der hvert år en suppleant til bestyrelsen.  

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem.

 

§7

Formanden

Formanden leder foreningens anliggender og er bindeled til Danmarks Biavlerforening.

Formanden er delegeret ved Danmarks Biavlerforenings formandsmøder og generalforsamling.

I formandens fravær overtages hans pligter af næstformanden.


§8

Kasserer og revisor

Kassereren fører regnskabet og er ansvarlig for foreningens midler.

Regnskabsåret er fra 1. september til 31. august.

Regnskabet skal inden generalforsamlingen være revideret og forsynet med revisorens underskrift og eventuelle påtegninger.

Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen med en valgperiode på et år.


§ 8a

Tegningsret 

Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Ved køb eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

 

§9

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde holdes når formanden finder det påkrævet eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer begærer det, og det indvarsles skriftlig med mindst en uges varsel.

En begæring fra bestyrelsesmedlemmerne om afholdelse af bestyrelsesmøde skal ledsages af oplysninger om, hvilke emner der ønskes behandlet, og mødet skal afholdes senest to uger efter at begæringen er modtaget af formanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Sekretæren udsender efter bestyrelsesmøde referat til bestyrelsesmedlemmerne, som underskriver dette senest ved næste bestyrelsesmøde.


§10

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned.

Generalforsamling indvarsles senest 14 dage før afholdelse ved orientering i Tidsskrift for Biavl samt ved udsendelse af indkaldelse og dagsorden til samtlige medlemmer.


Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende:


  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår og budget for indeværende regnskabsår.
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Fremkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og suppleant til denne
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt.


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når tre fjerdedele af medlemmerne kræver det.

Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal indgives skriftlig til formanden med angivelse af ønske om dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes inden tre uger efter at anmodningen er fremsat.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved udsendelse af indkaldelse og dagsorden til samtlige medlemmer senest en uge før afholdelse.

Afstemninger på generalforsamling sker ved håndsoprækning med mindre ét medlem kræver skriftlig afstemning.

Sekretæren udfærdiger referat af generalforsamlingen som underskrives af dirigenten og formanden og udsendes til medlemmerne.

 

§11

Vedtægtsændring

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves at mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne på to af hinanden følgende generalforsamlinger som afholdes med mindst en måneds mellemrum.

Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 


§12

Opløsning

Foreningen kan ikke opløses så længe halvdelen af dens medlemmer ønsker dens beståen.

Såfremt der træffes bestemmelse om opløsning af foreningen, træffes der på den afsluttende generalforsamling bestemmelse om, hvad er skal ske med foreningens midler.

Kontakt os

fredericiabi@gmail.com

Kringsminde

Kringsmindevej

7000 Fredericia