Referat af Generalforsamling 2023

Dagsorden ifølge Foreningens vedtægter og indkaldelse som offentliggjort på Foreningens hjemmeside indeholdende følgende:

 

 1. Valg af dirigent
  • Som dirigent valgtes Christian Junge.
  • Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til ordinær generalforsamling er sket den 13. oktober d.å. og at dagsordenen har været tilgængelig på Foreningens hjemmeside i mere end 14 dage forud for generalforsamlingen. Dertil er annonceret i oktober måneds udgave af Tidsskrift for Biavl, jf. vores vedtægter som en forening under Danmarks Biavlerforening. 
 2. Bestyrelsens beretning
  • Denne beretning dækker perioden fra november 2022, til generalforsamlingen i november 2023. Formanden indledte sin beretning med at takke medlemmerne for deres deltagelse og støtte i foreningens aktiviteter.
  • Oxalsyreudlevering i november 2022: Endnu en gang en af foreningens gode traditioner hvor der også er mulighed for hyggeligt samvær med kolleger. Husk at det i år er lørdag den 18. november fra 10-12.
  • Julemarked på Kringsminde, november 2022: Vi var som sædvanlig til stede på det årlige julemarked, hvor vi sælger skolebigårdens honning og honning relateret produkter som mjød og sennep med honning. Stor tak til Steen og Hans Jørgen – de er imponerende gode sælgere.
  • Begynderkurser: Gitte og Niels underviste igen. Der var ca. 12 deltagere. Biavlere der havde været på begynderkursus kunne berette at det havde været hyggeligt og at de havde lært noget.
  • Forening har 87 aktive medlemmer i november 2023. 

Alle der interesserer sig for biavl, er velkomne i Fredericia og Omegns Biavlerforening. Vi er her for at dyrke vores interesse.

 • Der deltager 15 – 25 biavlere i skolebigården – hver gang. Det fungerer med den lejede container. Men der arbejdes fortsat på at forbedre vores forhold på Kringsminde. I forbindelse med Fredericia Kommunes forhandlinger til det kommende års budget var Kringsminde sat på sparekataloget. Karin Rahbek fik nys om det og fik organiseret at brugere af Kringsminde blev interviewet til et TV-indslag. Der er planer om at omdanne Kringsminde til en selvejende institution, således at der kan søges fonde for midler til restaurering, mens Fredericia kommune betaler for driften. Den selvejende institution skal have en bestyrelse hvor der også vil være repræsentanter fra brugergruppen.

Der har været meget få skolebørn til undervisning i år. Til gengæld kommer der praktikanter fra København på Kringsminde som bl.a. skal introduceres til praktisk biavl.

 • Slyngninger: Første slyngning var d. 10. juni. Samme dag som Kringsminde holdt jordbær og honning dag. Der blev slynget honning til salg som flydende honning.

Sommerslyngningen var den 19. august, sammen med Kringsmindes sommerarrangement. Her sælger vi også foreningens honning.

 • Rengøring af materiel: Den store rengøringsaften den 6. september blev afviklet med stor tilslutning fra foreningens medlemmer – tak for det.
 • Rengøring af rammer: Vejen Biavlscenter ville ikke påtage sig at tage imod rammer og køre dem til afsmeltning i år – der var ikke økonomi i det. Derfor har vi hver især måtte sørge for egne rammer.

Til dette pkt. foreslog Johannes at det blev undersøgt hvad en vognmand skulle have for at køre vores rammer til afsmeltning. Annette regnede ud at det koster 40 tusind kroner når 25 medlemmer hver især skal køre til Hørning! Brian vil undersøge hvad palle plads vil koste på vogn der kører til Hørning.

 • Fremtiden: Der blev afholdt en repetitionsaften i februar for alle interesserede. Det var en succes, som vi gentager igen til februar/marts. Indholdet skal være noget om hvad biavleren skal være opmærksom på, når den nye sæson starter.

Igen i det kommende år vil der også være en arbejdsdag i foråret, så vi kan få slæbt alt vores materiel ned.

Der var stemning for at vi igen laver en markedsdag med køb og salg af al slags materiel og bi familier. 

Bemærkninger til formandens beretning: Se under pkt. 2.9

 

 

 1. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår og budget for dette regnskabsår:
  • Bestyrelsen fremlagde Foreningens regnskab for året 2022-23 og henviste til omdelt regnskab med tallene for både regnskabsåret 2022-23. Budget blev fremlagt og gennemgået. Godkendt enstemmigt.
 2. Fastsættelse af kontingent
  • Kontingent for indkomståret 2022-23 var 120 kr. pr. medlem. Bestyrelsen kom med forslag om kontingent forhøjelse på 10 kr. Da vi allerede har betalt kontingent for 2024 vil denne forhøjelse først effektueres fra 2025. Dette blev vedtaget med stemmeflertal.
 3. Fremkomne forslag
  • Bestyrelsen konstaterer, at der ikke inden for den fastsatte frist den 25. oktober er indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
 4. Valg af bestyrelse og suppleant til denne
  • På valg til bestyrelsen er Viggo Munck og Vibeke Nøhr. Viggo og Vibeke genopstiller begge.
   • Begge valgtenstemmigt.
  • På valg til suppleant opstiller Michael Jørgensen.
   • Valgtenstemmigt.
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Revisor Niels Hansen og revisorsuppleant Helle Jensen er på valg. Begge genopstiller.
   • Begge valgt enstemmigt.
 1. Eventuel

Brian Sørensen foreslog at der blev lavet en Facebook gruppe for Biavlerforeningen, for dels at tiltrække yngre medlemmer og for at skabe aktivitet omkring foreningen.

 

Hanne Elkjær havde gode input til Brians forslag.

 

Paul Clausen ville høre om det var pga. ændret sukker sammensætning i honningen at det var svært at få rørt honningen fast. Gert har haft kontakt til DBF omkring netop dette, men der er ingen entydig svar.

 

Erik Petersen kom med forslag om at medlemmer kunne komme med kort oplæg, på vores skolebigårdsaftener, om gode ideer de går og sysler med.

 

Gert Kobbelgaard ville høre om der var interesse for vinteraktiviteter – eksempelvis brygning af mjød. Der var positiv stemning for det.

 

Viggo kunne fortælle at Kringsminde ligger indenfor Naturpark Lillebælt, men at foreningen endnu ikke har fået tilladelse til at bruge mærkatet ”Smag på Lillebælt”

 

Køkkenpersonalet fik en stor hånd for deres store arbejde med alt det praktiske ved at afvikle en generalforsamling.


Dirigent: Christian Junge 

 

Referent: Vibeke Nøhr den 5. november 2023

 

Nota bene! – Næste Generalforsamling er den 6. november 2024.

Referat af generalforsamling 2022

Referat fra den ordinære generalforsamling i Fredericia og Omegns Biavlerforening d. 3. november 2022 kl. 19.00 i Egeskov Forsamlingshus


Dagsorden ifølge Foreningens vedtægter og indkaldelse som offentliggjort på Foreningens hjemmeside indeholdende følgende:

 

 1. Valg af dirigent
  • Som dirigent valgtes Christian Junge.
  • Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til ordinær generalforsamling er sket den 19. oktober d.å. og at dagsordenen har været tilgængelig på Foreningens hjemmeside i mere end 14 dage forud for generalforsamlingen. Dertil er annonceret i oktober måneds udgave af Tidsskrift for Biavl, jf. vores vedtægter som en forening under Danmarks Biavlerforening.
 2. Bestyrelsens beretning
  • Denne beretning dækker perioden fra november 2021, til generalforsamlingen i november 2022. Formanden indledte sin beretning med at takke medlemmerne for deres deltagelse og støtte i foreningens aktiviteter.
  • Oxalsyreudlevering i november 2021: Endnu en gang en af foreningens gode traditioner hvor der også er mulighed for hyggeligt samvær med kolleger.
  • Julemarked på Kringsminde, november 2021: Vi var som sædvanlig til stede på det årlige julemarked, hvor vi sælger skolebigårdens honning og honning relateret produkter som mjød og sennep med honning.
  • Trekantens Biavlskonference: Konferencen blev ikke afholdt dels på grund af Corona restriktioner og dels fordi Naturcenteret i Middelfart var brændt ned. Der blev arbejdet på et nyt koncept til konferencen i 2022. Imidlertidig var Naturcenteret optaget, da det skulle bruges midlertidigt som børnehave. Endeligt havde Vestfyns Biavlerforening meldt fra. Det er biavlerforeningerne i Kolding, Vejle, Fredericia og på Vestfyn, som står bag konferencen. Der er ikke planlagt yderligere konferencer.
  • Begynderkurser: Gitte og Niels underviste igen. Der var ca. 12 deltagere. Den praktiske del blev gennemført nogenlunde normalt i løbet af sommeren. Vi organiserede den praktiske del lidt anderledes med flere undervisere. I fremtiden får vi behov for nogle erfarne biavlere, som gerne vil deltage i den praktiske undervisning.

Vi har allerede første kursist til næste års kursus, uden at vi har annonceret det.

  • Nye medlemmer i 2022: På baggrund af den stigende interesse og de mange kursister på begynderkurserne har foreningen flere nye medlemmer. Desværre har vi også mistet medlemmer, som af mange grunde stopper med biavl. Alderdom og sygdom er som regel grunden. Der er enkelte som mister lysten til at have bier, og nogle som flytter. En nettotilgang på et medlem i det forgangne år, er jo ikke helt dårlig i en forening på 88 aktive medlemmer i november 2022.

Alle der interesserer sig for biavl, er velkomne i Fredericia og Omegns Biavlerforening. Vi er her for at dyrke vores interesse. Ikke for noget andet.

  • Skolebigården: Bigården blev sat om sidste år, og der er meget bedre plads omkring de enkelte stader. Det fungerer fint med den lejede container. Ja, bortset fra den massive invasion vi havde af voksmøl! Derfor har bestyrelsen besluttet, at vokstavler, som tages fra om foråret, skal omsmeltes hurtigst muligt. Der deltager 15 – 25 biavlere i skolebigården – hver gang.
  • Slyngninger: Første slyngning var d. 12. juni. Samme dag som Kringsminde holdt jordbær og honning dag. Der blev slynget honning til salg som flydende honning. Den 7. juli blev resten slynget.

Sommerslyngningen blev flyttet til 20 august, sammen med Kringsmindes sommerarrangement. Her sælger vi også foreningens honning.

  • Rengøring af materiel: Den store rengøringsaften blev delt over to aftener. Det gik bedre, men også her er der plads til forbedringer. Der var god tilslutning fra foreningens medlemmer.
  • Rengøring af rammer: Vejen Biavlscenter påtog sig opgaven med at samle vores rammer ind og sende dem til OBC i Havndal. Indsamling og tilbagelevering var bedre organiseret i år. Næste år vil vi have bedre styr på, hvornår vi skal hente rammerne. Fristen på to dage er ikke godt nok.
  • Økonomi: Det beretter kassereren om.
  • Pladsen på Kringsminde er blevet for trang: Arbejdet med restaurering af Kringsminde har medført, at Fredericia Kommune har bevilliget 150.000 kroner til et forarbejde, som arkitektfirmaet ”Mejeriet” skal stå for. Planen var, at byggeriet skulle starte i 2023, men på grund af de trange tider for riget, er det udsat til 2024.

Det betyder, at vi også til næste år skal have en container, som oplagsplads. Måske bliver den kønnere end dem vi har haft de sidste to år!

  • Undervisning af skolebørn på Kringsminde: Der har i år ikke været undervisning af skolebørn bortset fra en enkelt gang. Det er en kær opgave, som betaler vores husleje. Derudover betaler vi husleje til Kringsminde på 48 glas honning.
  • Fremtiden: I år introducerede vi en repetitionsaften i februar for alle interesserede. Det var en succes, som vi gentager igen til februar/marts. Indholdet skal være noget om hvad biavleren skal være opmærksom på, når den nye sæson starter.

Igen i det kommende år vil der også være en arbejdsdag i foråret, så vi kan få slæbt alt vores materiel ned.

Foreningen har en del materiel i overskud, som vi skal have afhændet, fortrinsvis til foreningens medlemmer. Der er også medlemmer, som ikke har bier mere, og som ønsker at sælge det brugte materiel. Derfor laver vi også en markedsdag med køb og salg af al slags materiel og bifamilier.

Vi glæder os til et nyt år i foreningen, som forhåbentligt bliver uden alt for mange Corona begrænsninger.

 

Bemærkninger til formandens beretning:

 

Johannes Larsen synes der mangler at blive slået græs omkring skolebigården, der har tidligere været en ordning med Kringsminde. Viggo svarede at det var fordi de var bange for bierne at der ikke var slået græs. Der findes en løsning til næste sæson.

 

Helle Jensen ville høre om grunden til at der ikke måtte komme eddikesyre i poserne med rammer til omsmeltning. Dampene fra eddikesyren giver problemer for dem, der arbejder med at afsmelte voks fra rammerne. Helle havde så hørt, at man kunne bruge løvstikke i stedet til at modvirke udvikling af voksmøl – om det virker var hun usikker på – men Helle er leveringsdygtig i løvstikke hvis nogen vil prøve det.

 

Mogens Dam ville høre om medlemmer kan få smeltet rammer i forsommeren. Viggo siger ”ja”, rammerne vil sammen med foreningens rammer blive kørt smeltning hos OBC i Hørning.

 

 1. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår og budget for indeværende regnskabsår:
  • Bestyrelsen fremlagde Foreningens regnskab for året 2021-22 og henviste til omdelt regnskab med tallene for både regnskabsåret 2021-22. Budget blev fremlagt og gennemgået. Godkendt enstemmigt.
 2. Fastsættelse af kontingent
  • Kontingent for indkomståret 2021-22 var 120 kr. pr. medlem og bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette vedtaget enstemmigt.
 3. Fremkomne forslag
  • Bestyrelsen konstaterer, at der ikke inden for den fastsatte frist den 26. oktober er indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
 4. Valg af bestyrelse og suppleant til denne
  • På valg til bestyrelsen er Birgit Henneberg, Poul Adriansen og Gert Kobbelgaard. Poul genopstiller ikke. Birgit og Gert genopstiller begge.
   • Begge valgt enstemmigt.
   • Christian Bak opstiller til bestyrelsen i stedet for Poul Adriansen og vælges enstemmigt.
  • På valg til suppleant opstiller Michael Jørgensen.
   • Valgt enstemmigt.
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Revisor Niels Hansen og revisorsuppleant Helle Jensen er på valg. Begge genopstiller.
   • Begge valgt enstemmigt.
 1. Eventuel

Johannes Larsen foreslår at der ved næste generalforsamling dækkes op ved 2 borde, da det kan være svært at høre når der tales fra den anden ende af et langt bord.

 

Viggo takker Poul for sit store arbejde som kasserer i bestyrelsen. I bestyrelsen har vi været trygge ved, at Poul til hver en tid har haft overblik på vores økonomi og vores aktiviteter. Poul er altid hjælpsom og giver en ekstra hånd når der skal løses opgaver i vores forening. Det er Poul der har undersøgt muligheder og arrangeret vores sommerudflugter. Han er en dygtig biavler og god ven. Vi ser frem til at Poul fortsat vil komme i skolebigården.

 

Paul Clausen ville vide mere om Naturpark Lillebælt. Kringsminde er endnu ikke en del af Naturpark Lillebælt, men vil komme med ved næste udvidelse. Det vil give mulighed for at sætte en ”Naturpark Lillebælt mærkat” på honningen fra foreningens bigård.

 

På opfordring fra Jørgen Nielsen gav forsamlingen en hånd for køkkenpersonalet.

 

Referent: Vibeke Nøhr den 5. november 2022

Referat af generalforsamling 2021

Referat fra den ordinære generalforsamling

i Fredericia og Omegns Biavlerforening d. 3. november 2021 kl. 19.00 i Egeskov Forsamlingshus


Dagsorden ifølge Foreningens vedtægter og indkaldelse som offentliggjort på Foreningens hjemmeside indeholdende følgende:

 

 1. Valg af dirigent
  • Som dirigent valgtes Christian Junge.
  • Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til ordinær generalforsamling er sket den 30. august d.å. og at dagsordenen har været tilgængelig på Foreningens hjemmeside i mere end 14 dage forud for generalforsamlingen. Dertil er annonceret i oktober måneds udgave af Tidsskrift for Biavl, jf. vores vedtægter som en forening under Danmarks Biavlerforening. Det noteredes, at generalforsamling for 19-20 blev afholdt uden medlemmernes deltagelse, pga. det forsamlingsforbud, som var i kraft på dette tidspunkt.
 2. Bestyrelsens beretning
  • Denne beretning dækker perioden fra november 2020, til generalforsamlingen i november2021. Generalforsamlingen i 2020 blev flyttet til 2021 på grund af Corona situationen. Bestyrelsen fandt det uholdbart at udsætte generalforsamlingen gang på gang for så alligevel at holde den i november 2021. De bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, genopstillede. Der ville derfor ikke ske ændringer i bestyrelsen alligevel. De få tilbagemeldinger, som bestyrelsen fik på udsættelsen, var positive. Bestyrelsen fortsatte således, at alle fik forlænget deres valgperiode med et år. Bestyrelsen udarbejdede en fyldig beretning, som dels blev udsendt til medlemmerne og dels blev publiceret på hjemmesiden. Der indkom ingen bemærkninger hverken til beretningen eller regnskab og budget.
  • Begynderkursus: Igen i år måtte vi tage internettet til hjælp til begynderkurset. Niels, Gitte og Viggo underviste. Der var ca. 12 deltagere. Den praktiske del blev gennemført nogenlunde normalt i løbet af sommeren. I det kommende år vil vi organisere den praktiske del lidt anderledes så alle kan komme til kaffe og kage samtidig. Vi får derfor behov for nogle erfarne biavlere, som gerne vil deltage i den praktiske undervisning.
  • Nye medlemmer: På baggrund af den stigende interesse og de mange kursister på begynderkurserne har foreningen i 2021 fået 10 nye medlemmer. Desværre har vi også mistet otte medlemmer, som af mange grunde stopper med biavl. Alderdom og sygdom er som regel grunden. Der er enkelte som mister lysten til at have bier, og nogle som flytter. En nettotilgang på to medlemmer i indeværende forenings år, er jo ikke helt dårlig i en forening på 87 medlemmer i november 2021.
  • Skolebigården: Bigården blev sat om, og der er meget bedre plads omkring de enkelte stader. Der har været 15-20 deltagere per gang til skolebigårdsaftener. Den lejede container fungerede fint. Ja, bortset fra den massive invasion vi havde af voksmøl!
  • Slyngning: Første slyngning var planlagt til 12. juni. Vi havde lejet Egeskov Forsamlingshus. Det er langt bedre end på Kringsminde. Der blev kun slynget honning til salg som flydende honning. På grund af det underlige vejr i foråret er alting tre til fire uger senere end sædvanligt. Resten af forårshonningen blev slynget d. 7. juli, også i forsamlingshuset. Sommerslyngningen blev flyttet til Østfløjen på Kringsminde idet forsamlingshuset var optaget. Det gik meget fint og derfor vil vi forsøge at benytte det de kommende år.
  • Rengøring af materiel og rammer: Den store rengøringsaften blev delt over to aftener. Det gik bedre, men også her er der plads til forbedringer. Vejen Biavlscenter påtog sig opgaven med at samle vores rammer ind og sende dem til OBC i Havndal. Indsamling og tilbagelevering var bedre organiseret i år. Det har dog trukket ud med at få dem tilbage. Men nu skal rammerne hentes på lørdag den 6.11 mellem kl. 10-12. Næste år vil vi have bedre styr på, hvornår vi skal hente rammerne.
  • Corona og oxalsyreudlevering: På grund af Corona restriktioner, var det begrænset hvor mange der måtte være til stede til hyggeligt samvær. Men ved at holde et oplæg om virkningen af oxalsyre og hvordan det skal dryppes på bierne, blev det lovligt at flere medlemmer var forsamlet.
  • Trekantens Biavlskonference i februar 2021: Konferencen blev ikke afholdt dels på grund af Corona restriktioner og dels fordi Naturcenteret i Middelfart var brændt ned. Der arbejdes på et nyt koncept til konferencen i 2022. Det vil få karakter af et træf, hvor vi kan udveksle erfaringer om stort og småt. Det er biavlerforeningerne i Kolding, Vejle, Fredericia og på Vestfyn, som står bag konferencen.
  • Pladsmangel på Kringsminde: Arbejdet med restaurering af Kringsminde har medført, at Fredericia Kommune har bevilliget 150.000 kroner til et forarbejde, som arkitektfirmaet ”Mejeriet” skal stå for. Der er også forlydender om at der kan være penge til renoveringen i 2023/24. Det betyder, at vi også til næste år skal have en container, som oplagsplads.
  • Skolebørn på Kringsminde: Der har i modsætning til sidste år ikke været undervisning af skolebørn bortset fra en enkelt gang. Det er en kær opgave, som betaler vores husleje.
  • Fremtiden: Som noget nyt vil vi introducere en repetitionsaften for alle interesserede i løbet af februar. Indholdet skal være noget om hvad biavleren skal være opmærksom på, når den nye sæson starter.

 

Vi glæder os til et nyt år i foreningen, som forhåbentligt bliver uden alt for mange corona begrænsninger.

 

 1. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår og budget for indeværende regnskabsår
  • Bestyrelsen fremlagde Foreningens regnskab for året 2020-21 og henviste til omdelt regnskab med tallene for både regnskabsåret 2019-20 og 2020-21. Budget blev fremlagt og gennemgået. Godkendt enstemmigt.
 2. Fastsættelse af kontingent
  • Kontingent for indkomståret 2020-21 var 120 kr. pr. medlem og bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette vedtaget enstemmigt.
 3. Fremkomne forslag
  • Bestyrelsen konstaterer, at der ikke inden for den fastsatte frist den 27. oktober er indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
 4. Valg af bestyrelse og suppleant til denne
  • På valg til bestyrelsen er Vibeke Nøhr og Viggo Munck. Begge genopstiller.
   • Begge valgt enstemmigt.
  • På valg til suppleant er Christian Bak - genopstiller.
   • Valgt enstemmigt.
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Revisor Niels Hansen og revisorsuppleant Helle Jensen er på valg. Begge genopstiller.
   • Begge valgt enstemmigt.
 1. Eventuel
  • Steen Samuelsen/Sonny havde været glad for begynderkurset og han følte sig meget velkommen i foreningen.
  • Finn gjorde opmærksom på at akustikken i lokalet ikke var god for høreapparatsbruger som ham – noget vi skal være opmærksomme på for fremtiden.
  • Poul (Dorthes mand) spurgte til hvordan foreningen stillede sig til genmodificeret afgrøder – om det sukker der bruges til foder kommer fra genmodificeret sukkerroer? Påvirker det honningen? Anbefalingen var at spørge Danmarks Biavlerforening.
  • Michael Rahbek havde på vegne af nye biavlere med under 3 års erfaring følgende ønsker:
   • Mulighed for at få/købe ark med datomærker.
   • Konkret undervisning i at lave nye bifamilier.
   • Kursus i hvilke arbejde der er med bierne først på sæsonen i det tidlige forår – det arbejde der er inden de nye biavlere begynder på den praktiske undervisning i skolebigården.
  • Sonny og Jørgen stiller op til salg af honning produkter ved Røddernes dag den 20. november. Dog mangler de et par stykker til at hjælpe med at stille det op kl. 10. Det bliver indenfor i østfløjen. Det er også den dag der er oxalsyre udlevering.
  • Børge tildeles Sølvnålen for den store indsats han har ydet vores lokalforening igennem mange år. Tillykke med den Børge.
  • Poul forhørte sig om interessen for en studietur til Biernes Have på Langeland til næste sommer. Der var god tilslutning til ideen og der var ønske om buskørsel.
  • Johannes Larsen spurgte ind til om studieturen til Aulum var droppet – Viggo tilkendegav at han vil lave en tur tidligt på foråret 2022.
  • Anette ønskede sig en telefonliste med navn og telefonnumre, for hun havde brug at kunne kontakte kolleger f.eks. i forbindelse med lån af foreningens slynge. Er det muligt pga. GDPR regler? Michael Rahbek foreslog at sådan en liste kunne lægges på hjemmesiden, på en side hvor foreningens medlemmer skulle bruge et password for at komme ind. Der var enighed om at undersøge hvilke lovlige muligheder vi havde.

 

Referent: Vibeke Nøhr den 4. november 2021

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling d. 3. november 2021 kl. 19.00 i Egeskov forsamlingshus.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår og budget for indeværende regnskabsår.

4. Fastsættelse af kontingent

5. Fremkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleant til denne

               - På valg til bestyrelsen er Vibeke Nøhr og Viggo Munck. Begge to genopstiller.

               - På valg til suppleant er Christian Bak. Han genopstiller.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

                  - Revisor Niels Hansen og revisorsuppleant Johannes Larsen er på valg. Begge to genopstiller.

  8. Eventuelt.

   

  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Det vil sige senest d. 27. oktober 2020.


  Venlig hilsen

  Viggo Munck

  Formand

  Bestyrelsens beretning 2020

  Denne beretning dækker perioden fra generalforsamlingen i 2019 og frem til november 2020, hvor den ordinære generalforsamling skulle være afholdt. Generalforsamlingen er flyttet til 2021 på grund af Corona situationen. Bestyrelsen har fundet det uholdbart at udsætte generalforsamlingen gang på gang for så alligevel at holde den i november 2021.

  De bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, opstiller igen. Der ville derfor ikke ske ændringer bestyrelsen alligevel.

  De få tilbagemeldinger, som bestyrelsen har fået på udsættelsen, har kun været positive.

   

  Bestyrelsen

  Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

  Viggo Munck, formand, på valg i 2021

  Birgit Henneberg, næstformand, på valg i 2022

  Poul Adriansen, kasserer, på valg i 2022

  Vibeke Nøhr, sekretær, på valg i 2021

  Gert Kobbelgaard, bestyrelsesmedlem, på valg i 2022

  Christian Bak, suppleant til bestyrelsen, på valg I 2021

  Revisor, Niels Hansen, på valg 2021

  Revisorsuppleant Helle Jensen, på valg 2021

   

  Corona

  Corona pandemien ramte Danmark i marts 2020, hvor statsministeren lukkede landet ned. Det har betydet, at der har været adskillige aflysninger af arrangementer over året. Vi vil forsøge at gennemføre flest muligt i det nye foreningssår.

   

  Oxalsyreudlevering i november 2019

  Endnu en gang en af foreningens succeser. Til næste udlevering vil der også blive udleveret 30 ml sprøjter til medlemmerne.

   

  Julemarked på Kringsminde

  Vi var som sædvanlig tilstede på det årlige julemarked, som gik på sædvanlig vis.

   

  Trekantens Biavlskonference 1. februar 2020

  Konferencen blev afholdt i Naturcenteret i Middelfart som sædvanligt. Der var flere gode indlæg og et godt fremmøde. Imidlertid har det været svært at få opbakning fra medlemmerne af de arrangerende foreninger til at deltage i planlægningen konferencen. Det går ikke specielt på vores forening, men mere generelt. Der kommer mange fra andre foreninger, og der er en tendens til, at vi hellere skal bruge vores energi på vores egne medlemmer.

  Konferencen i 2021 er aflyst dels på grund af Corona situationen og dels fordi Naturcenteret i Middelfart er ødelagt af en brand tidligere på året. Der arbejdes på et nyt koncept til konferencen i 2022.

  Det er biavlerforeningerne i Kolding, Vejle, Fredericia og på Vestfyn, som står bag konferencen.

   

  Begynderkurser

  Der har været en stigende interesse for biavl og det har vist sig ved et stigende antal tilmeldte til begynderkurserne i foråret 2020. I alt 20 havde tilmeldt sig til starten på kurserne i marts. Men så kom Corona krisen, som helt ændrede de muligheder, vi havde for at afholde kurset, som vi plejer.

  Nytænkning måtte der til, og vi greb til at holde den teoretiske del, som et weBInar. I alt 15 af de tilmeldte deltog i kurset, som forløb over fire gange. Alle deltagerne var med alle fire gange.

  Den praktiske del var noget mere kompliceret at gennemføre på grund af forsamlingsforbuddet på ti personer, som var gældende i foråret. Men med to instruktører, så kunne vi have otte kursister på et hold. Derfor blev holdet delt i to. Et hold om onsdagen kl. 16.30 og et kl. 19.00.

   

  Corona restriktionerne blev lempet i begyndelsen af juni 2020, og nu måtte vi samles med op til 50 personer. Det gjorde alting nemmere og vi kunne gennemføre skolebigårdsaftenerne om onsdagen som sædvanligt.

   

  De, som ikke havde deltaget i weBInaret, blev tilbudt et kursus tirsdag aften, hvor der dels var lidt praktik og dels noget teori ud fra den filosofi, at teorien kun skulle dække, det praktikken handlede om den pågældende dag. Det er en nytænkning i afholdelse af begynderkurser, som måske skal overvejes en ekstra gang.

   

  Fire af kursisterne var unge mennesker på 10-12 år. Heraf er de tre blevet medlemmer af foreningen. Det er en udfordring for foreningen at kunne aktivere så unge biavlere, specielt i en vinterperiode med øgede restriktioner på grund af Corona smitten.

   

  20 nybegyndere er mere end vi normalt kan klare. Derfor er det besluttet at vi kan tage 14 nye biavlere igennem vores teoretiske og praktiske begynderkursuskursus.

   

  Nye medlemmer i 2020

  På baggrund af den stigende interesse og de mange kursister på begynderkurserne hat foreningen i 2020 fået 13 nye medlemmer. Desværre har vi også mistet otte medlemmer, som af mange grunde stopper med biavl. Alderdom og sygdom er som regel grunden. Der er enkelte som mister lysten til at have bier, og nogle som flytter. En nettotilgang på fem medlemmer i indeværende forenings år, er jo ikke helt dårlig i en forening på 85 medlemmer i november 2020.

   

  Skolebigården

  I foråret 2020 blev der ryddet grundigt op i gammelt og slidt materiel.

  På grund af de mange begyndere opstod de et behov for flere bistader til undervisning. Vi havde mulighed for at anskaffe materiel og bier fra et medlem, som ville stoppe med biavl. Det løste problemet med antallet af bifamilier. Det blev også til mere materiel end vi har brug for. Derfor vil noget af det blive sat til salg til medlemmerne i foråret. Det er Norsk mål.

  Bigården er også blevet udvidet, så der er bedre plads mellem staderne. I løbet af vinteren vil vi også flytte de enkelte bistader, som står for tæt. Det vil også give bedre plads rundt om bistaderne.

   

  Det har hidtil været nogle få personer, som har varetaget undervisningen af de nye biavlere. I den kommende sæson håber vi, at nogle af de erfarne vil deltage i den praktiske undervisning i skolebigården.

   

  I bestyrelsen har vi drøftet hvad vores skolebigårdsaftener skal bibringe medlemmerne?

  1. Være et læringsmiljø for nye biavlere
  2. Være et samlingssted for ældre biavlere, hvor de kan mødes og hygge sig.

   

  Vi skal begrænse antallet af bifamilier og at fordelingen ændres fra det nuværende.

  1. 2-3 bifamilier til ældre biavlere – det er foreslået at trugstadet fra de ældre biavlere sløjfes.
  2. 7-8 bifamilier til yngre biavlere, heraf et trugstade.

   

  Ved hver bigårdsaften skal der være en kort introduktion til hvad der skal foregå inden alle tilser bierne. 

  Det giver mulighed for at ældre biavlere kan tage nye biavlere med til at gennemgå 1-2 bifamilier. Derved kan vi opnå en vis homogenitet i hvad der laves, men krydret med den erfaring som de ældre biavlere har. Dette giver også mulighed for at nye og ældre biavlere lærer hinanden at kende.  Og at vi kan hurtigere blive færdige og komme til hygge omkring kaffe og kage!

  Der vil blive introduceret nye stadekort, som er lettere at bruge end de gamle.

   

  Slyngninger

  Vi forsøgte at dele den første slyngning i juni i fire hold over to dage, og det gik nogenlunde godt. Vi fik også fordelt honningen på flere hænder.

  Slyngningen i august endte i et sandt kaos. Og det skal ikke gentages. Det er vi vist helt enige om. Der var mere honning end vi er vandt til og det blev ikke nemmere fordi “slyngerummet” slet ikke lever op til de krav vi burde stille. Vi valgte at lukke det hele ned og så rydde op næste dag. Det er ikke en oplevelse der skal gentages.

  Bestyrelsen er i gang med at se på en bedre planlægning af slyngningerne og behandling af honningen.

   

  Rengøring af materiel

  Den store rengøringsaften gik bedre, men også her er der plads til forbedringer. Vi er allerede i gan med det også.

   

  Rengøring af rammer

  Vores sædvanlige samarbejdspartner, Honninggården i Holse er desværre lukket. Derfor har vi været nødt til at finde en anden. Vejen Biavlscenter har påtaget sig opgaven med at samle vores rammer ind og sende dem til OBC i Havndal. Indsamling og tilbagelevering har været lidt mere spredt ud over efteråret end det plejer. Forhåbentligt er medlemmerne tilfredse med ordningen. Det er det generelle indtryk, at kvaliteten af rengøringen er i orden.

   

  Økonomi

  I regnskabet er der to udgiftsposter der er meget over budgettet.

  Bier, biudstyr er over budgettet med ca. kr. 15.500,- som skyldes køb der er nævnt tidligere under afsnit skolebigården.

  Glas og etiketter mv. der er et merforbrug på ca. kr. 4.260,-. For at få en god pris købte vi en hel palle glas med metal låg. Vi har knap halvdelen tilbage, værdi ca. kr. 3.000,-.

  Disse to poster er medvirkende til at der er et underskud på ca. 17.640,- i regnskabet.

   

  Beholdning og varelager pr. 31/8 2020, der er en stor beholdning af honning kr. 23.500,- indtil nu er der solgt for ca. kr. 10.000,- af denne beholdning.

   

  Pladsen på Kringsminde er blevet for trang

  Vi har gennem årene været meget tilfredse og taknemmelige for samarbejdet med Kringsminde og Fredericia Kommune omkring skolebigården. Med det stigende antal medlemmer og dermed aktiviteter er de forhold, som vi har på Kringsminde, ved at være for små. Vi råder over ca. 12 m2 til det hele. Dertil har vi også et depotrum på loftet over øst fløjen.

  Kringsminde er en del af Fredericias museer, som blandt andet har Fredericias volde og udfaldet fra Fredericia under Treårskrigen, som fokusområder. Kringsminde er eksempel på de gårde, som forsynede de kæmpende soldater i Fredericia. Biavl var en ikke uvæsentlig del af landbrugsdriften i midten af 1800-tallet, så derfor passer vi rigtig godt ind på Kringsminde.

  Vi vil meget gerne fortsætte med at være på Kringsminde, men forholdene er blevet for små. Forholdene på Kringsminde har gennem flere år også været utilfredsstillende for dem, som er tilknyttet landbrugsdriften og skoletjenesten. Derfor har vi indledt et samarbejde med Kringsminde og Fredericia Kommune om bedre forhold, specielt for Kringsminde, men således at vi også kan bruge de nye faciliteter.

  Så snart der er afgørende nyt vil bestyrelsen orientere medlemmerne om situationen.

   

  Fremtiden

  Skolebigården vil blive sat om i løbet af den kommende vinter. Der er for lidt plads omkring de enkelte bistader, så en effektiv undervisning kan foregå.

   

  Undervisning af skolebørn på Kringsminde

  En del af aftalen med Kringsminde har været, at skolebørnene kunne komme en tur i skolebigården og se på bierne. Der er stor efterspørgsel efter det, og børnene går alle derfra med store oplevelser. Om det så er at holde en drone eller få dronningemaling på lillefingeren. Stor er glæden og stoltheden bagefter når de knap så seje har overvundet en grænse for hvad der kan lade sig gøre.

   

  Vi glæder os til et nyt år i foreningen, som forhåbentligt bliver uden alt for mange Corona begrænsninger.

   

  November 2020

  Viggo Munck

  Formand

  Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

  Generalforsamlingen er aflyst. Følgende er udsendt til medlemmerne d. 25. oktober 2020.


  Kære alle

   

  Nye Coronatiltag

  Der er indført yderligere restriktioner og henstillinger i forbindelse med Corona epidemien. Blandt andet er forsamlingsloftet sat ned til ti og det henstilles, at vi har så få sociale kontakter som muligt.

  Bestyrelsen har drøftet hvilke forholdsregler vi kan tage for at aktiviteter i foreningen ikke vil give anledning til udbredelse af smitten.

   

  Udsættelse af generalforsamlingen i 2020

  Derfor har vi besluttet at udsætte generalforsamlingen til næste ordinære generalforsamling i november 2021. Dermed forlænges valgperioden for den siddende bestyrelse med et år. De, som er på valg, ville gerne genopstille, og dermed ville der ikke være ændringer i bestyrelsen.

   

  Beretning og regnskab

  Formandsberetningen og regnskabet for det forgangne foreningsår vil blive lagt ud på hjemmesiden, når de foreligger.

   

  Hvis der er nogen, som har noget imod dette, så bedes de snarest muligt henvende sig til formanden.

   

  Når regnskab og beretning foreligger, vil bestyrelsen gerne svare på spørgsmål.

   

   

  Venlig hilsen

  På bestyrelsens vegne

  Viggo

  Oprindelig indkaldelse til ordinær generalforsamling

  Der indkaldes til ordinær generalforsamling d. 4. november 2020 kl. 19.00 i Egeskov forsamlingshus.

  Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

  Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende:

   

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår og budget for indeværende regnskabsår.

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Fremkomne forslag

  6. Valg af bestyrelse og suppleant til denne

                 - På valg til bestyrelsen er Vibeke Nøhr og Viggo Munck. Begge to genopstiller.

                 - På valg til suppleant er Christian Bak. Han genopstiller.

  7. Valg af revisor og revisorsuppleant

                   - Revisor Niels Hansen og revisorsuppleant Johannes Larsen er på valg. Begge to genopstiller.

   8. Eventuelt.

    

   Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Det vil sige senest d. 28. oktober 2020.

   Ekstraordinær generalforsamling i juni 2020.

   Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Fredericia og Omegns Biavlerforening
   Onsdag d. 17. juni kl 19.00 i Skolebigården
   Dagsorden:
   Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, som blev vedtage på den ordinære generalforsamling i november 2019.
   Se det vedtagne forslag nedenfor i referatet fra generalforsamlingen.

   Forslaget til vedtægtsændringer blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, som var udsat til 17. juni 2020 på grund af Corona epidemien. 

   Referat af Generalforsamling i November 2019

   Referat fra Generalforsamling i Fredericia og Omegns Biavlsforening 
   den 6. november 2019 i Egeskov Forsamlingshus.   
   Dagsorden:
   1.      Valg af dirigent
   2.      Bestyrelsens beretning
   3.      Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår år samt budget for kommende regnskabsår.
   4.      Fastsættelse af kontingent.
   5.      Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.
   6.      Behandling af fremkomne forslag.
   7.      Valg af bestyrelse. 
   8.      Valg af bestyrelsessuppleant.
   9.      Valg af revisor og revisorsuppleant.
   10.   Eventuelt
    
   Ad pkt. 1:
    
   Niels Middelbo vælges enstemmigt. Noterer at generalforsamlingen er indvarslet til tiden, men påtaler at den ikke er annonceret i Tidsskrift for Biavl.
    
   Ad pkt.2:
   Viggo takker Helle og Anders for deres arbejde i bestyrelsen. I bestyrelsen har vi kørt med kun 4 medlemmer og ingen suppleant efter Anders måtte trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Det blev fastslået at man ikke behøver være medlem af bestyrelsen for at lavet et stykke arbejde for foreningen. Der sendes en tak til dem der allerede gør dette. 
   Vi er ca. 80 medlemmer hvoraf vi er ca. 30 her til generalforsamlingen. Viggo takker for medlemmernes opbagning. Økonomien i foreningen er god – vi har et plus på kr. 5.000 i år.
   Trekantens Biavlskonference i 2019 gav et overskud på kr. 500. Dette overskud fordeles som tilskud à kr. 50 til betaling ved deltagelse ved Trekantens Biavlskonference 2020.
   I det forgangne år har vi været på hjemmebesøg hos Jan Thomsen - By the Bridge B&B - hvor vi fik vist hvordan et flow hive virker og derefter fik en fornem beværtning i deres Orangeri. Sommerudflugten gik til Den Fynske Landsby hvor vi fik set hvordan biavl foregik i gamle dage – det blev konstateret at det er svært at syne bier i halmkuber! Endelig var der den traditionelle årlige udflugt til Randbøl hede.
   Vi får solgt honning på de aktivitetsdage der er på Kringsminde: jordbær-honning dag den. 12. juni, sommer på Kringsminde den 10. august, kartoffelferie på Kringsminde i uge 42 og Jul på Kringsminde.
   Der var 15 deltagere på begynderkursus i 2019, heraf er 6-7 blevet medlemmer i FOB. Ideer til hvordan vi skal aktivere flere til at blive medlemmer efter endt kursus modtages med glæde. I skolebigården har opdelingen i nybegyndere og mere erfarne biavler, når bifamilierne skulle tilses været en succes. Også ved slyngning af honning, har den særskilte slyngedag for nybegyndere været givende. Gitte Haug og Niels Hansen har sagt ja til at undervise begynderkursus i 2020.
   Skolebigården er gået over til at sælge honning på glas, hvor vi tidligere solgte i plastbægre. Vi har haft et godt salg af honning, og har fået solgt for kr. 21.000. I bestyrelsen mener vi at der skal holdes en rimelig standard i skolebigården og i den forbindelse har der været behov for fornyelse af materiel.
   Danmarks biavlerforening har den 2.november afholdt et Lokalforeningsseminar i Ejby for alle bestyrelsesmedlemmer af lokale biavlerforeninger – dette erstatter tidligere møder for formændene i de lokale biavlerforeninger. Seminaret afholdes for at give inspiration og værktøjer til foreningsarbejdet, samt give mulighed for erfaringsudveksling. FOB har erhvervet et sæt plakater omhandlende forskellige emner omkring biavl, som vil blive brugt i den kommende bigårdsaftener. Det er tænkt at vi skal have et fagligt oplæg sammen med vores kagespisning. 
   Vinterprogrammet er sendt ud på mail og enkelte har fået det via snail mail. 
   Formandens beretning blev godkendt.
   Ad pkt. 3:
   Kasserer Poul Adriansen gennemgik regnskabet som blev godkendt af alle fremmødte.
   Ad pkt. 4:
   Fredericia og Omegns Biavlerforenings kontingent for det kommende år er uændret kr. 120.
   Ad pkt. 5:
   I vore vedtægter er der ikke angivet hvordan tegningsretten er i foreningen, derfor er det hele bestyrelsen der skal underskrive ved aftaler med Bank, Mobil Pay, CVR register med E-postkasse og NEM-ID mv. Der er strenge formelle krav om fotolegitimation (kørekort eller pas) samt kopi af sygesikringskort. For at lette arbejdet fremsættes dette forslag om tegningsret til to medlemmer af bestyrelsen. Der indsættes en ny § 8a efter § 8
   ”§ 8a: Tegningsret: Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Ved køb eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.”
   Der var en del diskussion om den rette tolkning af paragraffen. Poul havde haft paragraffen til høring hos banken og følgende er hvordan det skal forstås:
   Formanden kan sammen med et andet bestyrelsesmedlem indgå aftale på foreningens vegne. Kassereren kan sammen med et andet bestyrelsesmedlem indgå aftale på foreningens vegne. Det andet bestyrelsesmedlem kan være formanden eller kassereren således at formand sammen med kassereren kan indgå aftale på foreningens vegne.
   Forslaget godkendes endeligt ved ekstraordinær generalforsamling som afholdes ved den første skolebigårdsaften onsdag den 29. april 2020.
   Ad pkt. 6:
   Ingen indkomne forslag.
   Ad pkt. 7:
   Valg til bestyrelse:      Poul modtog genvalg og blev valgt uden modkandidater.
                           Birgit modtog genvalg og blev valgt uden modkandidater.
                           Gert Kobbelgaard blev indstillet og valgt. 
   Ad pkt. 8:
   Valg af bestyrelsessuppleant: Christian Bak blev indstillet og valgt.
   Ad pkt. 9: 
   Valg af revisor og revisorsuppleant: Niels Hansen modtog genvalg og blev valgt. Helle Jensen blev indstillet som revisorsuppleant og blev valgt.
   Ad pkt. 10: Eventuelt
   Bodil ville sikre sig en sidste gang om der var nogen i foreningen der var interesseret i Aulumgårds stadepladser – det var der ikke.
   Johannes Larsen vil gerne have at foreningens aktiviteter kommer i Tidsskriftet for Biavl.
   Finn ville høre om de fotostater i en bikasse bliver brugt – ja, i undervisning af nye biavlere.
   Der var en diskussion om medlemskab af hovedorganisation og lokalforening. For ca. 8 år siden blev vores vedtægter bevidst ændret så alle aktive biavlere i lokalforeningen også skulle være medlem af Danmarks biavlerforening. Der var en generel holdning til at det skulle synliggøres mere hvad Danmarks biavlerforening gjorde for at fremme vores interesser.
   Der var en diskussion om bier vs hvepse. Naboklager omkring bier kan ikke gøre det anonymt, når der klages til kommunen. Helle vil på den baggrund skrive et stykke om forskellen på bier og hvepse som skal på vores hjemmeside. Annette anbefalede at man fik skoleklasser til at se på bier.
   Anne Larsen spurgte til hvad der var blevet af interessegrupperne i fremstilling af mjød og andre biprodukter. 
   Natur park Lillebælt lever indtil videre et stille liv – Viggo er i kontakt med dem og vil informere når der kommer nyt derfra.
   Vores hjemmeside trænger til en opgradering. Viggo vil bruge de lange vinteraftener i Moldova til at forny den.
    
   Referent: Vibeke Nøhr den 10.11.2019