Generalforsamling

Indkaldelser og referater af generalforsamlingerne. Klik på linket her:

Bestyrelsens beretning 2020

Denne beretning dækker perioden fra generalforsamlingen i 2019 og frem til november 2020, hvor den ordinære generalforsamling skulle være afholdt. Generalforsamlingen er flyttet til 2021 på grund af Corona situationen. Bestyrelsen har fundet det uholdbart at udsætte generalforsamlingen gang på gang for så alligevel at holde den i november 2021.

De bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, opstiller igen. Der ville derfor ikke ske ændringer bestyrelsen alligevel.

De få tilbagemeldinger, som bestyrelsen har fået på udsættelsen, har kun været positive.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Viggo Munck, formand, på valg i 2021

Birgit Henneberg, næstformand, på valg i 2022

Poul Adriansen, kasserer, på valg i 2022

Vibeke Nøhr, sekretær, på valg i 2021

Gert Kobbelgaard, bestyrelsesmedlem, på valg i 2022

Christian Bak, suppleant til bestyrelsen, på valg I 2021

Revisor, Niels Hansen, på valg 2021

Revisorsuppleant Helle Jensen, på valg 2021

 

Corona

Corona pandemien ramte Danmark i marts 2020, hvor statsministeren lukkede landet ned. Det har betydet, at der har været adskillige aflysninger af arrangementer over året. Vi vil forsøge at gennemføre flest muligt i det nye foreningssår.

 

Oxalsyreudlevering i november 2019

Endnu en gang en af foreningens succeser. Til næste udlevering vil der også blive udleveret 30 ml sprøjter til medlemmerne.

 

Julemarked på Kringsminde

Vi var som sædvanlig tilstede på det årlige julemarked, som gik på sædvanlig vis.

 

Trekantens Biavlskonference 1. februar 2020

Konferencen blev afholdt i Naturcenteret i Middelfart som sædvanligt. Der var flere gode indlæg og et godt fremmøde. Imidlertid har det været svært at få opbakning fra medlemmerne af de arrangerende foreninger til at deltage i planlægningen konferencen. Det går ikke specielt på vores forening, men mere generelt. Der kommer mange fra andre foreninger, og der er en tendens til, at vi hellere skal bruge vores energi på vores egne medlemmer.

Konferencen i 2021 er aflyst dels på grund af Corona situationen og dels fordi Naturcenteret i Middelfart er ødelagt af en brand tidligere på året. Der arbejdes på et nyt koncept til konferencen i 2022.

Det er biavlerforeningerne i Kolding, Vejle, Fredericia og på Vestfyn, som står bag konferencen.

 

Begynderkurser

Der har været en stigende interesse for biavl og det har vist sig ved et stigende antal tilmeldte til begynderkurserne i foråret 2020. I alt 20 havde tilmeldt sig til starten på kurserne i marts. Men så kom Corona krisen, som helt ændrede de muligheder, vi havde for at afholde kurset, som vi plejer.

Nytænkning måtte der til, og vi greb til at holde den teoretiske del, som et weBInar. I alt 15 af de tilmeldte deltog i kurset, som forløb over fire gange. Alle deltagerne var med alle fire gange.

Den praktiske del var noget mere kompliceret at gennemføre på grund af forsamlingsforbuddet på ti personer, som var gældende i foråret. Men med to instruktører, så kunne vi have otte kursister på et hold. Derfor blev holdet delt i to. Et hold om onsdagen kl. 16.30 og et kl. 19.00.

 

Corona restriktionerne blev lempet i begyndelsen af juni 2020, og nu måtte vi samles med op til 50 personer. Det gjorde alting nemmere og vi kunne gennemføre skolebigårdsaftenerne om onsdagen som sædvanligt.

 

De, som ikke havde deltaget i weBInaret, blev tilbudt et kursus tirsdag aften, hvor der dels var lidt praktik og dels noget teori ud fra den filosofi, at teorien kun skulle dække, det praktikken handlede om den pågældende dag. Det er en nytænkning i afholdelse af begynderkurser, som måske skal overvejes en ekstra gang.

 

Fire af kursisterne var unge mennesker på 10-12 år. Heraf er de tre blevet medlemmer af foreningen. Det er en udfordring for foreningen at kunne aktivere så unge biavlere, specielt i en vinterperiode med øgede restriktioner på grund af Corona smitten.

 

20 nybegyndere er mere end vi normalt kan klare. Derfor er det besluttet at vi kan tage 14 nye biavlere igennem vores teoretiske og praktiske begynderkursuskursus.

 

Nye medlemmer i 2020

På baggrund af den stigende interesse og de mange kursister på begynderkurserne hat foreningen i 2020 fået 13 nye medlemmer. Desværre har vi også mistet otte medlemmer, som af mange grunde stopper med biavl. Alderdom og sygdom er som regel grunden. Der er enkelte som mister lysten til at have bier, og nogle som flytter. En nettotilgang på fem medlemmer i indeværende forenings år, er jo ikke helt dårlig i en forening på 85 medlemmer i november 2020.

 

Skolebigården

I foråret 2020 blev der ryddet grundigt op i gammelt og slidt materiel.

På grund af de mange begyndere opstod de et behov for flere bistader til undervisning. Vi havde mulighed for at anskaffe materiel og bier fra et medlem, som ville stoppe med biavl. Det løste problemet med antallet af bifamilier. Det blev også til mere materiel end vi har brug for. Derfor vil noget af det blive sat til salg til medlemmerne i foråret. Det er Norsk mål.

Bigården er også blevet udvidet, så der er bedre plads mellem staderne. I løbet af vinteren vil vi også flytte de enkelte bistader, som står for tæt. Det vil også give bedre plads rundt om bistaderne.

 

Det har hidtil været nogle få personer, som har varetaget undervisningen af de nye biavlere. I den kommende sæson håber vi, at nogle af de erfarne vil deltage i den praktiske undervisning i skolebigården.

 

I bestyrelsen har vi drøftet hvad vores skolebigårdsaftener skal bibringe medlemmerne?

 1. Være et læringsmiljø for nye biavlere
 2. Være et samlingssted for ældre biavlere, hvor de kan mødes og hygge sig.

 

Vi skal begrænse antallet af bifamilier og at fordelingen ændres fra det nuværende.

 1. 2-3 bifamilier til ældre biavlere – det er foreslået at trugstadet fra de ældre biavlere sløjfes.
 2. 7-8 bifamilier til yngre biavlere, heraf et trugstade.

 

Ved hver bigårdsaften skal der være en kort introduktion til hvad der skal foregå inden alle tilser bierne. 

Det giver mulighed for at ældre biavlere kan tage nye biavlere med til at gennemgå 1-2 bifamilier. Derved kan vi opnå en vis homogenitet i hvad der laves, men krydret med den erfaring som de ældre biavlere har. Dette giver også mulighed for at nye og ældre biavlere lærer hinanden at kende.  Og at vi kan hurtigere blive færdige og komme til hygge omkring kaffe og kage!

Der vil blive introduceret nye stadekort, som er lettere at bruge end de gamle.

 

Slyngninger

Vi forsøgte at dele den første slyngning i juni i fire hold over to dage, og det gik nogenlunde godt. Vi fik også fordelt honningen på flere hænder.

Slyngningen i august endte i et sandt kaos. Og det skal ikke gentages. Det er vi vist helt enige om. Der var mere honning end vi er vandt til og det blev ikke nemmere fordi “slyngerummet” slet ikke lever op til de krav vi burde stille. Vi valgte at lukke det hele ned og så rydde op næste dag. Det er ikke en oplevelse der skal gentages.

Bestyrelsen er i gang med at se på en bedre planlægning af slyngningerne og behandling af honningen.

 

Rengøring af materiel

Den store rengøringsaften gik bedre, men også her er der plads til forbedringer. Vi er allerede i gan med det også.

 

Rengøring af rammer

Vores sædvanlige samarbejdspartner, Honninggården i Holse er desværre lukket. Derfor har vi været nødt til at finde en anden. Vejen Biavlscenter har påtaget sig opgaven med at samle vores rammer ind og sende dem til OBC i Havndal. Indsamling og tilbagelevering har været lidt mere spredt ud over efteråret end det plejer. Forhåbentligt er medlemmerne tilfredse med ordningen. Det er det generelle indtryk, at kvaliteten af rengøringen er i orden.

 

Økonomi

I regnskabet er der to udgiftsposter der er meget over budgettet.

Bier, biudstyr er over budgettet med ca. kr. 15.500,- som skyldes køb der er nævnt tidligere under afsnit skolebigården.

Glas og etiketter mv. der er et merforbrug på ca. kr. 4.260,-. For at få en god pris købte vi en hel palle glas med metal låg. Vi har knap halvdelen tilbage, værdi ca. kr. 3.000,-.

Disse to poster er medvirkende til at der er et underskud på ca. 17.640,- i regnskabet.

 

Beholdning og varelager pr. 31/8 2020, der er en stor beholdning af honning kr. 23.500,- indtil nu er der solgt for ca. kr. 10.000,- af denne beholdning.

 

Pladsen på Kringsminde er blevet for trang

Vi har gennem årene været meget tilfredse og taknemmelige for samarbejdet med Kringsminde og Fredericia Kommune omkring skolebigården. Med det stigende antal medlemmer og dermed aktiviteter er de forhold, som vi har på Kringsminde, ved at være for små. Vi råder over ca. 12 m2 til det hele. Dertil har vi også et depotrum på loftet over øst fløjen.

Kringsminde er en del af Fredericias museer, som blandt andet har Fredericias volde og udfaldet fra Fredericia under Treårskrigen, som fokusområder. Kringsminde er eksempel på de gårde, som forsynede de kæmpende soldater i Fredericia. Biavl var en ikke uvæsentlig del af landbrugsdriften i midten af 1800-tallet, så derfor passer vi rigtig godt ind på Kringsminde.

Vi vil meget gerne fortsætte med at være på Kringsminde, men forholdene er blevet for små. Forholdene på Kringsminde har gennem flere år også været utilfredsstillende for dem, som er tilknyttet landbrugsdriften og skoletjenesten. Derfor har vi indledt et samarbejde med Kringsminde og Fredericia Kommune om bedre forhold, specielt for Kringsminde, men således at vi også kan bruge de nye faciliteter.

Så snart der er afgørende nyt vil bestyrelsen orientere medlemmerne om situationen.

 

Fremtiden

Skolebigården vil blive sat om i løbet af den kommende vinter. Der er for lidt plads omkring de enkelte bistader, så en effektiv undervisning kan foregå.

 

Undervisning af skolebørn på Kringsminde

En del af aftalen med Kringsminde har været, at skolebørnene kunne komme en tur i skolebigården og se på bierne. Der er stor efterspørgsel efter det, og børnene går alle derfra med store oplevelser. Om det så er at holde en drone eller få dronningemaling på lillefingeren. Stor er glæden og stoltheden bagefter når de knap så seje har overvundet en grænse for hvad der kan lade sig gøre.

 

Vi glæder os til et nyt år i foreningen, som forhåbentligt bliver uden alt for mange Corona begrænsninger.

 

November 2020

Viggo Munck

Formand

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Generalforsamlingen er aflyst. Følgende er udsendt til medlemmerne d. 25. oktober 2020.


Kære alle

 

Nye Coronatiltag

Der er indført yderligere restriktioner og henstillinger i forbindelse med Corona epidemien. Blandt andet er forsamlingsloftet sat ned til ti og det henstilles, at vi har så få sociale kontakter som muligt.

Bestyrelsen har drøftet hvilke forholdsregler vi kan tage for at aktiviteter i foreningen ikke vil give anledning til udbredelse af smitten.

 

Udsættelse af generalforsamlingen i 2020

Derfor har vi besluttet at udsætte generalforsamlingen til næste ordinære generalforsamling i november 2021. Dermed forlænges valgperioden for den siddende bestyrelse med et år. De, som er på valg, ville gerne genopstille, og dermed ville der ikke være ændringer i bestyrelsen.

 

Beretning og regnskab

Formandsberetningen og regnskabet for det forgangne foreningsår vil blive lagt ud på hjemmesiden, når de foreligger.

 

Hvis der er nogen, som har noget imod dette, så bedes de snarest muligt henvende sig til formanden.

 

Når regnskab og beretning foreligger, vil bestyrelsen gerne svare på spørgsmål.

 

 

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Viggo

Oprindelig indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling d. 4. november 2020 kl. 19.00 i Egeskov forsamlingshus.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår og budget for indeværende regnskabsår.

4. Fastsættelse af kontingent

5. Fremkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleant til denne

               - På valg til bestyrelsen er Vibeke Nøhr og Viggo Munck. Begge to genopstiller.

               - På valg til suppleant er Christian Bak. Han genopstiller.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

                  - Revisor Niels Hansen og revisorsuppleant Johannes Larsen er på valg. Begge to genopstiller.

  8. Eventuelt.

   

  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Det vil sige senest d. 28. oktober 2020.

  Ekstraordinær generalforsamling i juni 2020.

  Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Fredericia og Omegns Biavlerforening
  Onsdag d. 17. juni kl 19.00 i Skolebigården
  Dagsorden:
  Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, som blev vedtage på den ordinære generalforsamling i november 2019.
  Se det vedtagne forslag nedenfor i referatet fra generalforsamlingen.

  Forslaget til vedtægtsændringer blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, som var udsat til 17. juni 2020 på grund af Corona epidemien. 

  Referat af Generalforsamling i November 2019

  Referat fra Generalforsamling i Fredericia og Omegns Biavlsforening 
  den 6. november 2019 i Egeskov Forsamlingshus.   
  Dagsorden:
  1.      Valg af dirigent
  2.      Bestyrelsens beretning
  3.      Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår år samt budget for kommende regnskabsår.
  4.      Fastsættelse af kontingent.
  5.      Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.
  6.      Behandling af fremkomne forslag.
  7.      Valg af bestyrelse. 
  8.      Valg af bestyrelsessuppleant.
  9.      Valg af revisor og revisorsuppleant.
  10.   Eventuelt
   
  Ad pkt. 1:
   
  Niels Middelbo vælges enstemmigt. Noterer at generalforsamlingen er indvarslet til tiden, men påtaler at den ikke er annonceret i Tidsskrift for Biavl.
   
  Ad pkt.2:
  Viggo takker Helle og Anders for deres arbejde i bestyrelsen. I bestyrelsen har vi kørt med kun 4 medlemmer og ingen suppleant efter Anders måtte trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Det blev fastslået at man ikke behøver være medlem af bestyrelsen for at lavet et stykke arbejde for foreningen. Der sendes en tak til dem der allerede gør dette. 
  Vi er ca. 80 medlemmer hvoraf vi er ca. 30 her til generalforsamlingen. Viggo takker for medlemmernes opbagning. Økonomien i foreningen er god – vi har et plus på kr. 5.000 i år.
  Trekantens Biavlskonference i 2019 gav et overskud på kr. 500. Dette overskud fordeles som tilskud à kr. 50 til betaling ved deltagelse ved Trekantens Biavlskonference 2020.
  I det forgangne år har vi været på hjemmebesøg hos Jan Thomsen - By the Bridge B&B - hvor vi fik vist hvordan et flow hive virker og derefter fik en fornem beværtning i deres Orangeri. Sommerudflugten gik til Den Fynske Landsby hvor vi fik set hvordan biavl foregik i gamle dage – det blev konstateret at det er svært at syne bier i halmkuber! Endelig var der den traditionelle årlige udflugt til Randbøl hede.
  Vi får solgt honning på de aktivitetsdage der er på Kringsminde: jordbær-honning dag den. 12. juni, sommer på Kringsminde den 10. august, kartoffelferie på Kringsminde i uge 42 og Jul på Kringsminde.
  Der var 15 deltagere på begynderkursus i 2019, heraf er 6-7 blevet medlemmer i FOB. Ideer til hvordan vi skal aktivere flere til at blive medlemmer efter endt kursus modtages med glæde. I skolebigården har opdelingen i nybegyndere og mere erfarne biavler, når bifamilierne skulle tilses været en succes. Også ved slyngning af honning, har den særskilte slyngedag for nybegyndere været givende. Gitte Haug og Niels Hansen har sagt ja til at undervise begynderkursus i 2020.
  Skolebigården er gået over til at sælge honning på glas, hvor vi tidligere solgte i plastbægre. Vi har haft et godt salg af honning, og har fået solgt for kr. 21.000. I bestyrelsen mener vi at der skal holdes en rimelig standard i skolebigården og i den forbindelse har der været behov for fornyelse af materiel.
  Danmarks biavlerforening har den 2.november afholdt et Lokalforeningsseminar i Ejby for alle bestyrelsesmedlemmer af lokale biavlerforeninger – dette erstatter tidligere møder for formændene i de lokale biavlerforeninger. Seminaret afholdes for at give inspiration og værktøjer til foreningsarbejdet, samt give mulighed for erfaringsudveksling. FOB har erhvervet et sæt plakater omhandlende forskellige emner omkring biavl, som vil blive brugt i den kommende bigårdsaftener. Det er tænkt at vi skal have et fagligt oplæg sammen med vores kagespisning. 
  Vinterprogrammet er sendt ud på mail og enkelte har fået det via snail mail. 
  Formandens beretning blev godkendt.
  Ad pkt. 3:
  Kasserer Poul Adriansen gennemgik regnskabet som blev godkendt af alle fremmødte.
  Ad pkt. 4:
  Fredericia og Omegns Biavlerforenings kontingent for det kommende år er uændret kr. 120.
  Ad pkt. 5:
  I vore vedtægter er der ikke angivet hvordan tegningsretten er i foreningen, derfor er det hele bestyrelsen der skal underskrive ved aftaler med Bank, Mobil Pay, CVR register med E-postkasse og NEM-ID mv. Der er strenge formelle krav om fotolegitimation (kørekort eller pas) samt kopi af sygesikringskort. For at lette arbejdet fremsættes dette forslag om tegningsret til to medlemmer af bestyrelsen. Der indsættes en ny § 8a efter § 8
  ”§ 8a: Tegningsret: Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Ved køb eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.”
  Der var en del diskussion om den rette tolkning af paragraffen. Poul havde haft paragraffen til høring hos banken og følgende er hvordan det skal forstås:
  Formanden kan sammen med et andet bestyrelsesmedlem indgå aftale på foreningens vegne. Kassereren kan sammen med et andet bestyrelsesmedlem indgå aftale på foreningens vegne. Det andet bestyrelsesmedlem kan være formanden eller kassereren således at formand sammen med kassereren kan indgå aftale på foreningens vegne.
  Forslaget godkendes endeligt ved ekstraordinær generalforsamling som afholdes ved den første skolebigårdsaften onsdag den 29. april 2020.
  Ad pkt. 6:
  Ingen indkomne forslag.
  Ad pkt. 7:
  Valg til bestyrelse:      Poul modtog genvalg og blev valgt uden modkandidater.
                          Birgit modtog genvalg og blev valgt uden modkandidater.
                          Gert Kobbelgaard blev indstillet og valgt. 
  Ad pkt. 8:
  Valg af bestyrelsessuppleant: Christian Bak blev indstillet og valgt.
  Ad pkt. 9: 
  Valg af revisor og revisorsuppleant: Niels Hansen modtog genvalg og blev valgt. Helle Jensen blev indstillet som revisorsuppleant og blev valgt.
  Ad pkt. 10: Eventuelt
  Bodil ville sikre sig en sidste gang om der var nogen i foreningen der var interesseret i Aulumgårds stadepladser – det var der ikke.
  Johannes Larsen vil gerne have at foreningens aktiviteter kommer i Tidsskriftet for Biavl.
  Finn ville høre om de fotostater i en bikasse bliver brugt – ja, i undervisning af nye biavlere.
  Der var en diskussion om medlemskab af hovedorganisation og lokalforening. For ca. 8 år siden blev vores vedtægter bevidst ændret så alle aktive biavlere i lokalforeningen også skulle være medlem af Danmarks biavlerforening. Der var en generel holdning til at det skulle synliggøres mere hvad Danmarks biavlerforening gjorde for at fremme vores interesser.
  Der var en diskussion om bier vs hvepse. Naboklager omkring bier kan ikke gøre det anonymt, når der klages til kommunen. Helle vil på den baggrund skrive et stykke om forskellen på bier og hvepse som skal på vores hjemmeside. Annette anbefalede at man fik skoleklasser til at se på bier.
  Anne Larsen spurgte til hvad der var blevet af interessegrupperne i fremstilling af mjød og andre biprodukter. 
  Natur park Lillebælt lever indtil videre et stille liv – Viggo er i kontakt med dem og vil informere når der kommer nyt derfra.
  Vores hjemmeside trænger til en opgradering. Viggo vil bruge de lange vinteraftener i Moldova til at forny den.
   
  Referent: Vibeke Nøhr den 10.11.2019

  Kontakt os

  fredericiabi@gmail.com